Regulamin Zakupu Rocznego Vouchera 2024

Regulamin  Zakupu Rocznego Vouchera 2024 

I. DEFINICJE:

 1. Nabywca – Gość, dokonujący zakupu Vouchera
 2. Otrzymujący – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem Vouchera.
 3. Regulamin Restaurant Week - Regulamin Restaurant Week znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations
 4. Regulamin Fine Dining Week - Regulamin Fine Dining Week znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności.
 6. Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 7. Voucher – terminowy dokument na okaziciela, wystawiany przez Usługodawcę, umożliwiający uzyskanie przez Otrzymującego Kodów na Festiwal.
 8. Kod na Festiwal - ciąg znaków alfanumerycznych, wygenerowany przez Usługodawcę umożliwiający uzyskanie przez Otrzymującego Rezerwacji dla 2 osób za pośrednictwem Platformy.
 9. Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej przez Usługodawcę, trwającej w czasie wskazanym na Platformie. Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji, może natomiast dotyczyć edycji imprezy organizowanych w przyszłości, jeśli z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, dana edycja nie może się odbyć. Wydarzenie obejmuje następujące edycje imprez festiwalowych: Restaurant Week wiosna, Fine Dining Week, Restaurant Week jesień.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonywać  zakupu Voucherów mogą wyłącznie zarejestrowani Nabywcy.
 2. Nabywca dokonuje zakupu Vouchera i po zapoznaniu się z ceną łączną, którą będzie zobowiązany zapłacić, zatwierdza warunki zakupu oraz przesyła je Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. Ceny produktów zamieszczone są na Platformie. W procesie płatności do ceny produktu zostanie doliczona opłata rezerwacyjna w wysokości 4,92 zł brutto.
 4. W procesie składania zamówienia na Vouchery, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Nabywcę w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
 5. Składając zamówienie na Vouchery, Nabywca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Voucherów na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia warunków umowy sprzedaży Voucherów, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w ustawieniach jego Konta lub podany w trakcie procesu zakupowego.
 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Nabywcy treści zawartej umowy sprzedaży Voucherów następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Nabywcy, podany przez niego w procesie zakupu. Nabywcy, który złożył zamówienie na Vouchery i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

III. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher uprawnia Otrzymującego do otrzymania Kodu na Festiwal w liczbie odpowiadającej zakupionemu produktowi. Przy zakupie Rok Festiwali 2024 voucher zawiera kody na następujące wydarzenia 2024: Restaurant Week wiosna,  Fine Dining Week, Restaurant Week jesień. Przy zakupie Rok Restaurant Weeków 2024 zawiera kody na następujące wydarzenia 2024: Restaurant Week wiosna, Restaurant Week jesień.
 2. Kod na Festiwal uprawnia Otrzymującego do dokonania płatności za wskazane przez niego Menu, z którego skorzysta w wybranym przez Otrzymującego dniu i godzinie Wydarzenia u danego Restauratora. Kody na Festiwal są unikatowe i są ważne jedynie na to wydarzenie, na które zostały przyznane. Niemożliwe jest wykorzystanie Kodu na Festiwal do rezerwacji na inne wydarzenie niż to, na które został on przyznany.
 3. Otrzymujący realizuje Voucher w procesie składania Zamówienia poprzez wpisanie Kodu na Festiwal w odpowiednie pole formularza.
 4. Terminy wydarzeń ogłaszane są na Platformie z około miesięcznym wyprzedzeniem. Usługodawca nie ma obowiązku informowania Nabywcy o terminach Wydarzeń. W celu otrzymania informacji o zbliżającym się terminach Wydarzeń Otrzymujący może założyć Konto Gościa na Platformie oraz zapisać się na newsletter lub śledzić kanały społecznościowe Usługodawcy, za pośrednictwem których Usługodawca informuje o terminach Wydarzeń.
 5. Kody na Festiwal są unikatowe i są ważne jedynie na to wydarzenie, na które zostały przyznane. Niemożliwe jest wykorzystanie Kodu na Festiwal do rezerwacji na inne wydarzenie niż to, na które został on przyznany. Niemożliwe jest wykorzystanie kilku lub wszystkich Kodów na Festiwal na jedno Wydarzenie.
 6. Termin ważności Kodów na Festiwal upływa z dniem poprzedzającym ostatni dzień trwania Wydarzenia na które został przyznany.
 7. Do jednej rezerwacji można użyć tylko jednego Kodu na Festiwal.
 8. Kodu na Festiwal nie można łączyć z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.
 9. Kody na Festiwal nie podlegają refundacji w żadnej formie ani zamianie na pieniądze.
 10. Anulowanie Zamówienia opłaconego Kodem na Festiwal przywraca możliwość ponownego użycia Kodu na Festiwal i nie skutkuje obowiązkiem zwrotu równowartości ceny kodu w żadnej formie.
 11. Przed realizacją Vouchera, Otrzymujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wydarzenia Regulaminem Restaurant Week, Regulaminem Fine Dining Week i go zaakceptować.
 12. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca może odstąpić od umowy zakupu vouchera bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Vouchera.
 2. Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1. powyżej, z chwilą wykorzystania Vouchera (dokonania nim płatności zgodnie z par III pkt 2)
 3. Do zachowania terminu wymienionego w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie lecz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku konieczności przekazania Nabywcy ważnych informacji dotyczących zakupionego Vouchera, Usługodawca prześle wiadomość email na adres podany przez Nabywcę w procesie zakupu. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość adresu email podanego przez Nabywcę przy zakupie ani za skuteczność dostarczenia korespondencji przez operatora konta pocztowego. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości na adres Biura Obsługi [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 113 43 00.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Week, Regulamin Fine Dining Week oraz Politykę Prywatności  stosuje się odpowiednio.
 8. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w regulaminach wymienionych w zdaniu poprzednim.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2023 r.