Regulamin GinWeek22

REGULAMIN GINWEEK 2022

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.ginweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu GinWeek oraz Lokali biorących w nim udział. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Usługodawcą, któremu przysługuje prawo do Platformy, a Gośćmi. Właścicieli Lokali odsyła się do “Umowy współpracy”, zawieranej w formie elektronicznej.

DEFINICJE

 1. PayU - Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w zakresie płatności realizowanych za pomocą płatności elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność PayU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. PayU nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez PayU dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.
 2. SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367560, numer NIP 1070017360, REGON 142628949, kapitał zakładowy 2.183.000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w zakresie płatności realizowanych za pomocą kart płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. SIX Payment Services (Europe) nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez SIX Payment Services (Europe) dostępny jest pod adresem: http://www.six-payment-services.com
 3. Straal - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694017, numer NIP 5272820582, REGON 368238452, kapitał zakładowy 2.183.000 PLN, będący dostawcą usługi technicznej (bramki płatniczej) dostarczający dane transakcyjne do agentów rozliczeniowych. Straal nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez Straal dostępny jest pod adresem: https://straal.com/pl/
 4. Gość – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy na podstawie i zgodnie z Regulaminem
 5. Konto – spersonalizowany panel administracyjny Gościa dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na Platformie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Gość może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności zawrzeć umowę o świadczenie Menu. W ramach Platformy gromadzone są dane dotyczące Gościa oraz jego aktywności.
 6. Menu Festiwalowe – zestaw dwóch koktajli oferowanych przez Lokal na jego Profilu w cenie 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) brutto.
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Gościa o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
 8. Ocena – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości przedstawienia swojej indywidualnej opinii przez Gościa na temat Lokalu, wynikającej z jego doświadczenia w zakresie realizacji Rezerwacji; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości.
 9. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ginweek.pl w ramach GinWeek, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów.
 10. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Gości; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod adresem  https://restaurantclub.pl/regulations 
 11. Profil – profil Właściciela Lokalu będący podstroną Platformy, na której znajdują się szczegółowe warunki świadczenia w postaci możliwych do wyboru Menu oraz opis wchodzących w zakres każdego Menu koktajli, oraz umiejscowienie Lokalu.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności.
 13. Właściciel Lokalu – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, który zawarł umowę współpracy z Usługodawcą w zakresie świadczenia Menu na rzecz Gościa.
 14. Rezerwacja – elektroniczne potwierdzenie realizacji Usługi oraz zawarcia Umowy, przesyłane Gościowi na jego adres e-mail w załączeniu do przyjęcia oferty przez Właściciela Lokalu oraz możliwe do pobrania przez Gościa z jego Konta.
 15. Ulubione – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości tworzenia listy preferowanych przez Gościa restauracji, wybierając je spośród Profili; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości
 16. Umowa – umowa o świadczenie Menu na rzecz Gościa, zawarta pomiędzy Właścicielem Lokalu a Gościem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Gościa formularz Zamówienia.
 17. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy, w tym w szczególności polegająca na możliwości złożenia Zamówienia na Menu przez Gościa oraz pośrednictwie w zawarciu Umowy między Gościem a Właścicielem Lokalu, umożliwieniu uiszczenia opłaty tytułem realizacji Zamówienia.
 18. Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 19. Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej w ramach GinWeek, trwającej w czasie wskazanym na Platformie. Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji, może natomiast dotyczyć edycji imprezy festiwalowych organizowanych w ramach GinWeek w przyszłości, jeśli z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, dana edycja nie może się odbyć.
 20. Wyszukiwarka – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Lokali i treści w ramach Platformy.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Gościa prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji „Rezerwuj” dostępnej w każdym Profilu; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w wyznaczone dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w wybranym przez Gościa dniu Wydarzenia.

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Gościowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość. Dla korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Usługodawcę, za które to ponosi on pełną odpowiedzialność. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Platformy przez Gości jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszego Regulaminu, pełniącego rolę regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Usługodawca nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 3. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. dla Gości: (I) możliwość zakładania Konta oraz korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności tworzenia listy Ulubione oraz zamieszczania Ocen, (II) Newsletter, (III) możliwość zawarcia Umowy z Właścicielem Lokalu, za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. dla Właścicieli Lokali: (I) udostępnianie infrastruktury Platformy do tworzenia przez nich Profili, (II) pośredniczenie w zawieraniu Umów w imieniu i na rzecz Właściciela Lokalu.
 4. Na podstawie Umowy Właściciel Lokalu zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Gościa oraz wskazanych przez niego osób, wybranych przez nich Menu w swoim lokalu, w dniu zdefiniowanym przez Gościa w Zamówieniu, a Gość zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej Zamówienia zgodnie z Umową oraz do przybycia w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie do lokalu Właściciela w celu realizacji Zamówienia.
 5. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 6. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Gościa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Korzystanie przez Gości z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę̨ internetowa o której mowa w zdaniu kolejnym. Korzystanie przez Gości z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Gościa muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE). Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Dostawcą bramki płatniczej jest Straal.

II KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Gościa z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Platforma dostarcza Gościom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i Wyszukiwarki, Konta Gościa, Newslettera, Ocen, funkcji Ulubione oraz systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego.
 3. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Gościa w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. Gość może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy oraz funkcji Ulubione poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 4. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Gościa, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Gościa, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj się”. Gość zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji nowego Konta wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Gościa, zostaje między Gościem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 5. Gość może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę. Usunięcie konta nastąpi po upływie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy prowadzenia Konta przez Usługodawcę.
 6. W procesie Rejestracji, Gość podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Gość ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Gość zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć Gościowi umowę o świadczenie usługi świadczenia Konta, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Gościa warunków Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podejmowania przez Gościa działań na szkodę innego Gościa, Właściciela Lokalu lub Usługodawcy, w szczególności poprzez umyślne wystawianie niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Lokali, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego,
  3. zajścia innej uzasadnionej przyczyny która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy.
 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Gościa treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  1. danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  2. informacji naruszających jakiekolwiek dobra Usługodawcy lub osób trzecich;
  3. innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Gości Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności Gość nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Usługodawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 10. Zabronione jest pobieranie przez Gości zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 11. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Gościa w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia umowy.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Gościa na skutek działania siły wyższej.
 13. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Gość ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Goście.
 2. Gość sporządza Zamówienie poprzez aktywowanie funkcji „Rezerwuj” dostępnej w Profilu wybranego przez Gościa Lokalu, a następnie wskazanie: ilości osób, które są objęte Rezerwacją, dnia oraz godziny (opcja fakultatywna w przypadku części Lokali), w której świadczone ma być Menu na rzecz Gościa i wskazanych przez niego osób. Umowa może być prawidłowo wykonana wyłącznie pod warunkiem podania przez Gościa prawidłowych i pełnych danych podczas składania Zamówienia. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych. Po skompletowaniu Zamówienia, Gościowi przedstawiane jest jego podsumowanie wraz z ceną łączną ostatecznej zapłaty, które Gość zatwierdza oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku “Płacę/Potwierdź”. Treści wpisane przez Gościa w polu „Komentarz” nie stanowią treści Umowy.
 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku “Płacę/Potwierdź” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Gościa w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie zmiany w Zamówieniu dokonywane są zgodnie z pkt. VI Regulaminu. Usługodawca udostępnia możliwość składania Zamówień do godz. 15.00 dnia poprzedzającego Wydarzenie.
 4. Składając Zamówienie, Gość składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Właściciela Lokalu, w momencie otrzymania przez Gościa potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Właściciela Lokalu, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Gościa w ustawieniach jego Konta.
 5. Potwierdzenie Zamówienia przez Gościa, które obejmuje napoje alkoholowe, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Gość bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego napoju alkoholu przez osobę pełnoletnią. Złożenie takiego zamówienia jest tożsame w oświadczeniem Gościa, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Gościa, Usługodawca wymaga oświadczenia Gościa na właściwym ekranie w Platformie, przed potwierdzeniem dokonania Rezerwacji, w razie wątpliwości Usługodawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Gościa.
 6. Złożenie zamówienia przez Gościa obejmujące Menu świadczone przez Restauratora, który w swoim profilu przy opisie Menu zamieścił informację o możliwości realizacji Menu jedynie przez zaszczepionych Gości jest równoznaczne z oświadczeniem, że Gość oraz osoby mu towarzyszące posiadają ważny paszport covidowy lub zaświadczenie o szczepieniu. W celu weryfikacji tego faktu Restaurator może poprosić o okazanie ważnego paszportu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniu.
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas zakładania Konta. Gościowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Właściciela Lokalu zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 8. Realizacja Zamówienia następuje w dniu wskazanym przez Gościa w Zamówieniu.

IV WYKONANIE UMOWY

 1. W celu prawidłowego wykonania Umowy przez Właściciela Lokalu, Gość zobowiązany jest przybyć do Lokalu w dniu wskazanym przez niego w Zamówieniu (i w godzinach otwarcia-funkcjonowania Lokalu). Jeżeli Gość ze swojej winy nie zjawi się, świadczenie Menu uważa się za niemożliwe i  Umowę uważa się za rozwiązaną ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Gość powinien mieć przy sobie wydrukowaną Rezerwację lub możliwość wyświetlenia jej na urządzeniu mobilnym dla okazania pracownikowi Lokalu przed przystąpieniem przez niego do świadczenia Menu.
 3. Właściciel Lokalu ma prawo weryfikacji czy Gość korzystający z Menu oraz osoby mu towarzyszące zostali zaszczepieni, w tym celu Restaurator może poprosić Gości o okazanie ważnego certyfikatu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniu.
 4. Restaurator, który w swoim Lokalu przyjmuje tylko osoby zaszczepione zamieszcza tę informację w swoim Profilu w opisie Menu na Platformie. Gość, składający zamówienie na Menu u Restauratora, który w swoim Lokalu przyjmuje tylko osoby zaszczepione, oświadcza tym samym, że posiada ważny paszport covidovy lub zaświadczenie o szczepieniu. Restaurator ma prawo weryfikacji czy Gość korzystający z Menu oraz osoby mu towarzyszące zostali zaszczepieni, w tym celu Restaurator może poprosić Gości o okazanie ważnego certyfikatu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniu. W sytuacji, gdy Gość złożył zamówienie na Menu u Restauratora, który w swoim Lokalu przyjmuje tylko osoby zaszczepione i nie okazał ważnego certyfikatu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniach, Restaurator może odmówić realizacji Menu, bez możliwości uzyskania przez Gościa zwrotu za niezrealizowaną rezerwację.

V CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Gościa w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Gościowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
 3. Do łącznej ceny Zamówienia doliczana jest również jednorazowa opłata rezerwacyjna w wysokości 2,46 zł od Gościa oraz osób objętych Rezerwacją. Zmiany warunków rezerwacji wskazane w pkt VI ppkt 2 regulaminu nie powodują naliczenia kolejnych opłat rezerwacyjnych. Opłata rezerwacyjna  nie podlega zwrotowi Gościowi w przypadku rozwiązania przez niego Umowy lub anulowania Rezerwacji.
 4. Kwota należności wynikająca z Zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu, nie dłużej jednak niż w ciągu 15 (piętnastu) minut od momentu zawarcia Umowy.
 5. W przypadku braku płatności, po upływie czasu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 6. W ramach Platformy sposób płatności za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry poprzez bramkę płatniczą Straal, obsługiwanej przez firmę Straal Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa. Płatności realizowane e-przelewem obsługiwane są przez PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Płatności realizowane kartą płatniczą są obsługiwane przez SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68.

VI ZWROTY I WYMIANA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), nie przysługuje Gościom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Usługodawca udostępnia Gościowi możliwość zmiany następujących warunków Rezerwacji do godz. 15.00 w dniu Wydarzenia:
  1. zmiana daty i/lub godziny realizacji Rezerwacji, z zastrzeżeniem iż będzie ona dotyczyła wyłącznie terminów w okresie tego samego Wydarzenia,
  2. zmiana Menu, jednakże u tego samego Właściciela Lokalu, pod warunkiem istnienia faktycznej możliwości takiej zmiany po stronie Usługodawcy oraz Właściciela Lokalu.
 3. Gość może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (anulowanie rezerwacji), o ile oświadczenie woli Gościa, którego przedmiotem jest wypowiedzenie Umowy zostanie dostarczone do Usługodawcy drogą mailową do godz. 15.00 w dniu Wydarzenia oraz (łącznie) Gość skorzysta z przycisku Anuluj znajdującego się przy anulowanej rezerwacji z zachowaniem terminu wymienionego w zdaniu poprzedzającym. Kwota Zamówienia, po potrąceniu kary umownej w wysokości określonej w ppkt 4 poniżej oraz opłaty rezerwacyjnej wskazanej w pkt V ppkt 3, zostanie zwrócona Gościowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą mailową ww. oświadczenia Gościa przez Usługodawcę w taki sam sposób, w który dokonywał płatności za Umowę (karta płatnicza/przelew bankowy)
 4. Z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej, w przypadku anulowania zamówienia dostarczonego Usługodawcy:
  1. na minimum 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w  Zamówieniu co do dnia i godziny, Gość zachowuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej ceny.
  2. na mniej niż 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w Zamówieniu co do dnia, ale nie później niż do godz. 15.00 w dniu Wydarzenia, Gość zachowuje prawo do zwrotu w wysokości 50% wpłaconej ceny.
  3. po godzinie 15.00 w dniu Wydarzenia, Gość traci prawo do zwrotu wpłaconej ceny.
 5. W przypadku rezerwacji co do których Gość zmienił datę ich realizacji na późniejszą, terminy, o których mowa w ppkt 4 powyżej liczone są od daty realizacji wskazanej w zamówieniu pierwotnym.

VII NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Gości, którzy są pełnoletni i dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Gość może wykonać jedną z następujących czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.ginweek.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) wyraża zgodę na subskrypcję podczas zakładania Konta, (c) zamawia Newsletter podczas składania Zamówienia.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Gość może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, w tym treści dotyczących wyrobów alkoholowych, środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.
 6. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Restaurant Club Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013 poz. 1422) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.) jest integralna z subskrypcją, dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.

VIII PROMOCJE, KODY RABATOWE i VOUCHERY

 1. Usługodawca ma prawo tworzyć, ogłaszać i odwoływać wszelkie promocje bez zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kody rabatowe przyznawane Gościom są ważne tylko na tę edycję Wydarzenia, na którą zostały przyznane.
 3. Niewykorzystane kody oraz vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 4. Promocje nie łączą się. Do jednej rezerwacji możliwe jest użycie tylko jednego kodu lub vouchera.
 5. Nieprawidłowe użycie kodu rabatowego lub dokonanie rezerwacji bez kodu rabatowego nie uprawnia do otrzymania zwrotu wartości niewykorzystanego  kodu rabatowego.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca wskazuje, iż nie jest stroną umowy sprzedaży koktajli oferowanych przez Właściciela Lokalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem przypadków, w których Usługodawca przyczynił się do powstania podstawy roszczenia Gościa:
  1. za szkody wyrządzone przez Właściciela Lokalu Gościowi;
  2. za zdatność Menu do spożycia przez Gościa;
  3. oraz inne zobowiązania Właściciela Lokalu w stosunku do Gościa, wynikające z Umowy.

X REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Reklamację dotyczącą realizacji usługi przez Lokal należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia realizacji usługi.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Goście zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Gośćmi niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Gościa niebędącego konsumentem.
 3. Gość będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Gościem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 5. Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Gości. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/ usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Gościem:
  1. telefonicznie: 22 11 343 00.
  2. mailowo: [email protected]
  3. listownie: ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, 00-478 Warszawa

Data wejścia Regulaminu w życie: 11.05.2022 r.