BW23W Regulamin Breakfast Week

Regulamin Breakfast Week Wiosna 2023

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym restaurantweek.pl oraz www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu sztuki restauracyjnej Breakfast Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

 1. PayU - Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w zakresie płatności realizowanych za pomocą płatności elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność PayU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. PayU nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez PayU dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.
 2. SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367560, numer NIP 1070017360, REGON 142628949, kapitał zakładowy 2.183.000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w zakresie płatności realizowanych za pomocą kart płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. SIX Payment Services (Europe) nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez SIX Payment Services (Europe) dostępny jest pod adresem: http://www.six-payment-services.com 
 3. Straal - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694017, numer NIP 5272820582, REGON 368238452, kapitał zakładowy 2.183.000 PLN, będący dostawcą usługi technicznej (bramki płatniczej) dostarczający dane transakcyjne do agentów rozliczeniowych. Straal nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez Straal dostępny jest pod adresem: https://straal.com/pl/
 4. Klarna Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Prosta 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907691, numer NIP 5272965530, REGON 389567120, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, będąca dostawcą usługi płatności odroczonych. Klarna nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Warunki korzystania z usługi Klarna dostępne są pod adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/shopping 
 5. Gość – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy na podstawie i zgodnie z Regulaminem
 6. Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Gościowi część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Gościa oraz jego aktywności w ramach Platformy
 7. Menu Festiwalowe – danie tradycyjne bądź alternatywne (w zależności od wyboru Gościa) oferowanych przez Restauratora na jego Profilu w cenie 33 zł (trzydzieści trzy złote) brutto 
 8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Gościa o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
 9. Ocena – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości przedstawienia swojej indywidualnej opinii Gościa na temat Restauratora, wynikającej z jego doświadczenia w zakresie realizacji Rezerwacji; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości
 10. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem restaurantweek.pl oraz www.restaurantweek.pl w ramach Breakfast Week, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów
 11. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Gości; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod adresem  https://restaurantclub.pl/regulations 
 12. Profil – profil Restauratora będący podstroną Platformy, na której znajdują się szczegółowe warunki świadczenia w postaci możliwych do wyboru Menu oraz opis wchodzących w zakres każdego Menu dań, oraz umiejscowienie lokalu Restauratora
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności
 14. Restaurator – użytkownik Platformy, biorący udział w Wydarzeniu, posiadający lokal gastronomiczny i świadczący Menu
 15. Rezerwacja – elektroniczne potwierdzenie realizacji Usługi oraz zawarcia Umowy, przesyłane Gościowi na jego adres e-mail w załączeniu do przyjęcia oferty przez Restauratora.
 16. Ulubione – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości tworzenia listy preferowanych przez Gościa restauracji, wybierając je spośród Profili; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości
 17. Umowa – umowa o świadczenie Menu na rzecz Gościa, zawarta pomiędzy Restauratorem a Gościem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Gościa formularz Zamówienia
 18. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy, w szczególności polegająca na możliwości złożenia Zamówienia na Menu przez Gościa oraz pośrednictwie w zawarciu Umowy między Gościem a Restauratorem
 19. Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 20. Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej w ramach Breakfast Week Festiwal Najlepszych Restauracji, trwającej od 22 marca do 30 kwietnia 2023 r. Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji, może natomiast dotyczyć edycji imprezy festiwalowej organizowanej w ramach Breakfast Week w przyszłości, jeśli z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, dana edycja nie może się odbyć.
 21. Wyszukiwarka – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Restauratorów i treści w ramach Platformy
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Gościa prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji „Rezerwuj” dostępnej w każdym Profilu; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w wyznaczone dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w wybranym przez Gościa dniu Wydarzenia

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Gościowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość. Dla korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. dla Gości: (I) możliwość zakładania Konta oraz korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności tworzenia listy Ulubione oraz zamieszczania Ocen, (II) Newsletter, (III) możliwość zawarcia Umowy z Restauratorem, za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. dla Restauratorów: (I) udostępnianie infrastruktury Platformy do tworzenia przez nich Profili, (II) pośredniczenie w zawieraniu Umów w imieniu i na rzecz Restauratora.
 3. Na podstawie Umowy Restaurator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Gościa oraz wskazanych przez niego osób, wybranych przez nich Menu w swoim lokalu, w dniu i o godzinie zdefiniowanej przez Gościa w Zamówieniu, a Gość zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej Zamówienia zgodnie z Umową oraz do przybycia w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie do lokalu Restauratora w celu realizacji Zamówienia.
 4. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 5. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Gościa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Gościa muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE). Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Dostawcą bramki płatniczej jest Straal.
 8. Rozliczenia dokonywane metodą płatności odroczonej przeprowadzane są za pośrednictwem Klarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dostawcą bramki płatniczej jest Straal.

II KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Platforma dostarcza Gościom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i Wyszukiwarki, Konta Gościa, Newslettera, Ocen, funkcji Ulubione oraz systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Gościa w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. Gość może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy oraz funkcji Ulubione poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Gościa, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Gościa, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj się”. Gość zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji nowego Konta wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Gościa, zostaje między Gościem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Gość może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W procesie Rejestracji, Gość podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Gość ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Gość zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Gościowi umowę o świadczenie usługi świadczenia Konta, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Gościa warunków Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podejmowania przez Gościa działań na szkodę innego Gościa, Restauratora lub Usługodawcy,
  3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 7. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Gościa w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia umowy.

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zarejestrowani Goście.
 2. Gość sporządza Zamówienie poprzez aktywowanie funkcji „Rezerwuj” dostępnej w Profilu wybranego przez Gościa Restauratora, a następnie wskazanie: ilości osób, które są objęte Rezerwacją, rodzaju Menu dla każdej z tych osób, dnia oraz godziny, w której świadczone ma być Menu na rzecz Gościa i wskazanych przez niego osób oraz (fakultatywnie) liczby zamówionych kaw festiwalowych: Alproccino lub Alprolatte, przy czym maksymalna ich liczba wynosi: jeden koktajl na jednego Gościa. Po skompletowaniu Zamówienia, Gościowi przedstawiane jest jego podsumowanie wraz z ceną łączną ostatecznej zapłaty, które Gość zatwierdza oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „PŁACĘ/POTWIERDŹ ZAKUP”. Treści wpisane przez Gościa w polu “Uwagi” nie stanowią treści Umowy. Potwierdzając Zamówienie Gość oświadcza, że jest świadom możliwości znajdowania się alergenów w Menu sporządzonym przez Restauratora. Szczegółowe informacje Gość może uzyskać telefonicznie kontaktując się z Restauracją przed wizytą lub w trakcie wizyty u obsługi Restauracji. Restaurator nie ma obowiązku zmiany składników Menu ze względu na ewentualne uwagi Gościa.
 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „PŁACĘ/POTWIERDŹ ZAKUP” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Gościa w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie zmiany w Zamówieniu dokonywane są zgodnie z pkt VI Regulaminu. Usługodawca udostępnia możliwość składania Zamówień do godz. 22:00 dnia poprzedzającego Wydarzenie.
 4. Składając Zamówienie, Gość składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Restauratora, w momencie otrzymania przez Gościa potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Restauratora, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Gościa w ustawieniach jego Konta.
 5. Złożenie Zamówienia przez Gościa, które obejmuje napoje alkoholowe, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Gość bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego napoju alkoholu przez osobę pełnoletnią. Złożenie takiego zamówienia jest tożsame w oświadczeniem Gościa, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Gościa, Usługodawca wymaga oświadczenia Gościa na właściwym ekranie w Platformie, przed potwierdzeniem dokonania Rezerwacji, w razie wątpliwości Usługodawca może też poprosić o okazanie dowodu osobistego Gościa.
 6. Złożenie zamówienia przez Gościa obejmujące Menu świadczone przez Restauratora, który w swoim profilu przy opisie Menu zamieścił informację o możliwości realizacji Menu jedynie przez zaszczepionych Gości jest równoznaczne z oświadczeniem, że Gość oraz osoby mu towarzyszące posiadają ważny paszport covidowy lub zaświadczenie o szczepieniu. W celu weryfikacji tego faktu Restaurator może poprosić o okazanie ważnego paszportu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniu.
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas zakładania Konta. Gościowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Restauratora zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 8. Realizacja Zamówienia następuje w dniu i godzinie wskazanym przez Gościa w Zamówieniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego odwołania rezerwacji, która z powodów niezależnych od Organizatora nie może zostać zrealizowana przez Restauratora. W takim przypadku Organizator może zaproponować Gościowi realizację menu w innym terminie lub u innego Restauratora. W przypadku braku akceptacji przez Gościa nowych warunków, Umowa zostaje rozwiązana a wpłacona kwota zostanie zwrócona Gościowi w terminie 7 dni, w taki sam sposób, w który dokonywał płatności za Umowę (karta płatnicza/przelew bankowy).

IV WYKONANIE UMOWY

 1. W celu prawidłowego wykonania Umowy przez Restauratora, Gość zobowiązany jest przybyć do lokalu Restauratora w dniu i o godzinie wskazanej przez niego w Zamówieniu. Jeżeli Gość nie zjawi się po upływie 15 minut liczonych od godziny wskazanej przez niego w Zamówieniu, świadczenie Menu uważa się za niemożliwe i Restaurator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Umowa kończy się po 75 minutach liczonych od godziny wskazanej przez Gościa w Zamówieniu.
 3. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Gość powinien mieć przy sobie Rezerwację (wydrukowaną bądź elektroniczną) dla okazania pracownikowi Restauratora przed przystąpieniem przez niego do świadczenia Menu.
 4. Restaurator ma prawo weryfikacji czy Gość korzystający z Menu oraz osoby mu towarzyszące zostali zaszczepieni, w tym celu Restaurator może poprosić Gości o okazanie ważnego certyfikatu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniu.
 5. Restaurator, który w swoim Lokalu przyjmuje tylko osoby zaszczepione zamieszcza tę informację w swoim Profilu w opisie Menu na Platformie. Gość, składający zamówienie na Menu u Restauratora, który w swoim Lokalu przyjmuje tylko osoby zaszczepione, oświadcza tym samym, że posiada ważny paszport covidovy lub zaświadczenie o szczepieniu. Restaurator ma prawo weryfikacji czy Gość korzystający z Menu oraz osoby mu towarzyszące zostali zaszczepieni, w tym celu Restaurator może poprosić Gości o okazanie ważnego certyfikatu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniu. W sytuacji, gdy Gość złożył zamówienie na Menu u Restauratora, który w swoim Lokalu przyjmuje tylko osoby zaszczepione i nie okazał ważnego certyfikatu covidowego lub zaświadczenia o szczepieniach, Restaurator może odmówić realizacji Menu, bez możliwości uzyskania przez Gościa zwrotu za niezrealizowaną rezerwację. 

V CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Gościa w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Gościowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy. 
 3. Do łącznej ceny Zamówienia doliczana jest również jednorazowa opłata rezerwacyjna w wysokości 2,00 zł + VAT tj. 0,46 zł, łącznie 2,46 zł od Gościa oraz każdej z osób objętych Rezerwacją. Zmiany warunków rezerwacji wskazane w pkt VI ppkt 2 regulaminu nie powodują naliczenia kolejnych opłat rezerwacyjnych. Opłata rezerwacyjna  nie podlega zwrotowi Gościowi w przypadku rozwiązania przez niego Umowy lub anulowania Rezerwacji. 
 4. Kwota należności wynikająca z Zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu, nie dłużej jednak niż w ciągu 15 (piętnastu) minut od momentu zawarcia Umowy.
 5. W przypadku braku płatności, po upływie czasu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 6. W ramach Platformy sposób płatności za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry poprzez bramkę płatniczą Straal, obsługiwanej przez firmę Straal Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa. Płatności realizowane e-przelewem obsługiwane są przez PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Płatności realizowane kartą płatniczą są obsługiwane przez SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68.
 7. Organizator we współpracy z Klarna Poland Sp. z o.o. oferuje metodę odroczonej płatności Klarna. Płatność jest dokonywana na rzecz Serwisu Klarna. Poprzez wybranie odroczonej metody płatności przez Gościa, Organizator zobowiązany jest przekazać jego dane osobowe do Klarna Sp. z o.o. w celu dokonania przez Serwis oceny i kwalifikacji wybranej metody płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w sposób opisany w polityce prywatności firmy Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/privacy

VI ZWROTY I WYMIANA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), nie przysługuje Gościom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Usługodawca udostępnia Gościowi możliwość zmiany następujących warunków Rezerwacji nie później niż 24h przed rezerwacją i do godz. 22:00 dnia poprzedzającego Wydarzenie: (a) zmiana daty i/lub godziny realizacji Rezerwacji, z zastrzeżeniem iż będzie ona dotyczyła wyłącznie terminów w okresie tego samego Wydarzenia, (b) zmiana Menu, jednakże u tego samego Restauratora, pod warunkiem istnienia faktycznej możliwości takiej zmiany po stronie Usługodawcy oraz Restauratora.
 3. Gość może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (anulowanie rezerwacji), o ile oświadczenie woli Gościa, którego przedmiotem jest wypowiedzenie Umowy zostanie dostarczone do Usługodawcy drogą mailową nie później niż na 24h przed terminem Wydarzenia i do godz. 22:00 dnia poprzedzającego Wydarzenie oraz (łącznie)  - z zachowaniem terminu wymienionego w zdaniu poprzedzającym - Gość po zalogowaniu na konto Gościa skorzysta z przycisku Anuluj znajdującego się przy anulowanej rezerwacji. Kwota Zamówienia, po potrąceniu kary umownej w wysokości określonej w ppkt 4 poniżej oraz opłaty rezerwacyjnej wskazanej w pkt V ppkt 3, zostanie zwrócona Gościowi na rachunek bankowy, z którego dokonywał płatności za Umowę w terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą mailową ww. oświadczenia Gościa przez Usługodawcę.
 4. Z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej, w przypadku anulowania zamówienia dostarczonego Usługodawcy:
  1.  na minimum 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w  Zamówieniu co do dnia i godziny, Gość zachowuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej ceny.
  2.  na mniej niż 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w Zamówieniu co do dnia i godziny, ale nie później niż do godz. 22:00 w dniu poprzedzającym Wydarzenie, Gość zachowuje prawo do zwrotu w wysokości 50% wpłaconej ceny.
  3.  po godzinie 22:00 w dniu poprzedzającym Wydarzenie, Gość traci prawo do zwrotu wpłaconej ceny.
 5. W przypadku rezerwacji co do których Gość zmienił datę ich realizacji na późniejszą, terminy, o których mowa w ppkt 4 powyżej liczone są od daty realizacji wskazanej w zamówieniu pierwotnym.

VII NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Gości, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Gość może wykonać jedną z następujących czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.restaurantweek.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) wyraża zgodę na subskrypcję podczas zakładania Konta, (c) zamawia Newsletter podczas składania Zamówienia.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Gość może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.

VIII PROMOCJE, KODY RABATOWE i VOUCHERY

 1. Usługodawca ma prawo tworzyć, ogłaszać i odwoływać wszelkie promocje bez zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kody rabatowe przyznawane Gościom są ważne tylko na tę edycję Festiwalu, na którą zostały przyznane.
 3. Promocje nie łączą się. Do jednej rezerwacji możliwe jest użycie tylko jednego kodu lub vouchera.
 4. Nieprawidłowe użycie kodu lub dokonanie rezerwacji bez kodu nie uprawnia do otrzymania zwrotu wartości kodu.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca wskazuje, iż nie jest stroną umowy sprzedaży posiłku oferowanego przez Restauratora. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem przypadków, w których Usługodawca przyczynił się do powstania podstawy roszczenia Gościa:
  1. za szkody wyrządzone przez Restauratora Gościowi;
  2. za zdatność Menu do spożycia przez Gościa;
  3. oraz inne zobowiązania Restauratora w stosunku do Gościa, wynikające z Umowy.

X REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Reklamację dotyczącą realizacji usługi przez Restaurację należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia realizacji usługi.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Gośćmi niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Gościa niebędącego konsumentem.
 3. Gość będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592  Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Gościem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Gościem:
  1. listownie: ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, 00-478 Warszawa
  2. telefonicznie pod numerem +48 22 11 34 300 w godzinach pracy Biura Obsługi Gościa:

W dniach 08.02.2023 - 21.03.2023

 • w dni powszednie godzinach 10.00 - 17.00

W dniach 22.03.2023 - 30.04.2023

 • w dni powszednie godzinach 09.00 - 21.00
 • w weekendy oraz dni wolne od pracy w godzinach 09.00 - 21.00

w pozostałe dni powszednie w godzinach 10.00-17.00;

 1. mailowo: [email protected]
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Gość ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Data wejścia Regulaminu w życie: 01.03.2023r.