REGULAMIN KONKURSÓW W SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSÓW W SOCIAL MEDIA

Restaurant Club. Sp. z o.o.

(dalej „Regulamin”)

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konkursy – konkursy prowadzone na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz o treści i na warunkach każdorazowo, szczegółowo określonych w Regulaminie Konkursu oraz w poście konkursowym opublikowanym na platformie społecznościowej, na której prowadzony jest konkurs.
 2. Szczegóły konkursu - szczegółowe warunki i zasady każdego pojedynczego konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępny na www.restaurantclub.pl/regulations
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych. Organizatorem Konkursów mogą być również Partnerzy, o ile Szczegóły Konkursów tak stanowią („Współorganizator”). Obowiązki określone w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursu dotyczące Organizatora stosuje się odpowiednio do Współorganizatora.
 4. Fundator – fundatorem nagród w Konkursach są Partnerzy wskazani w Szczegółach Konkursu. Fundatorem Konkursów może być także Organizator, jeśli Szczegóły Konkursów tak stanowią.
 5. Social Media – platformy społecznościowe, w szczególności Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, newsletter
 6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nagrody – nagrody przewidziane za osiągnięcia w Konkursach, każdorazowo określone w Szczegółach Konkursów.
 8. Partnerzy – podmioty współpracujące z Organizatorem, w szczególności Restauratorzy, Sponsorzy, Patroni medialni, Partnerzy festiwalowi
 9. Komisje Konkursowe – komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora oraz/lub Fundatora, uprawnione do rozstrzygania wyników Konkursu.
 10. Strona Konkursowa – www.restaurantweek.pl, a także inna strona wskazana w Szczegółach Konkursów, na której znajduje się Regulamin Konkursu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator przeprowadza Konkursy o treści każdorazowo określonej w Szczegółach Konkursów, opublikowanej na stronie internetowej platformy społecznościowej, na której prowadzony jest konkurs.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z żadną z platform społecznościowych, nawet jeśli konkurs prowadzony jest na platformie społecznościowej. 
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Konkursy mają charakter ogólnopolski, o ile Szczegóły Konkursów nie stanowią inaczej.
 5. Konkursy nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 7. W Konkursach nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 8. W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
 9. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne.
 10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w danym Konkursie należy łącznie:
  1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu zamieszczonego w Social Media.
  2. Potwierdzić uczestnictwo bądź przystąpić do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Szczegółów Konkursu.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu i w pełni akceptuje ich warunki;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, Szczegółów Konkursu, jak również regulaminu Social Media, w którym prowadzony jest konkurs;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  5. jest zarejestrowanym Użytkownikiem Social Media, w którym prowadzony jest konkurs
 3. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz wykonanie zadania konkursowego opisanego w Szczegółach Konkursu stanowi zgłoszenie do konkursu (Zgłoszenie Konkursowe), chyba, że Szczegóły Konkursu stanowią inaczej.
 4. Konkurs jest przeprowadzany w formie posta konkursowego opublikowanego w Social Media, w którym prowadzony jest konkurs. 
 5. Termin obowiązywania Konkursu jest określony w Szczegółach Konkursu
 6. Zadanie Konkursowe jest określone  w Szczegółach Konkursu
 7. W każdym Konkursie, na zasadach określonych w Szczegółach Konkursu, spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze określoną osobę/określone osoby które zostaną Laureatem konkursu.
 8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 i 2 nie będą przyjmowane.
 9. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, a także podejmowania działań w zgodzie regulaminem danego Social Media oraz z obowiązującym prawem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, Fundatora, lub godzą w ich wizerunek i reputację, podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami danego Social Media, podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Social Media kont/profili osób trzecich, ingerują w mechanizm działania Konkursu, tworzą fikcyjne konta/profile w danym Social Media w celu uniknięcia weryfikacji wieku.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli udział w Konkursie będzie się wiązać z obowiązkiem Uczestnika do wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie Utworu na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego egzemplarzy;
  2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworu;
  4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Utworu lub jego egzemplarzy;
  5. rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
 3. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz Szczegółów Konkursu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora, jak również korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W każdym Konkursie przewidziane są Nagrody. Nagrodami w Konkursie są przedmioty wymienione w Szczegółach Konkursów oraz poście konkursowym opublikowanym w danym Social Media, na którym prowadzony jest konkurs.
 2. Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników danego Konkursu określoną liczbę osób które, subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie Konkursowe.
 3. Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia.
 4. Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§ 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursów w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu oraz Szczegółów Konkursów obowiązuje odpowiednio od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej oraz w Social Media. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją Konkursów i wydania nagród, a także prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Ogłoszenie wyników konkursów następuje w formie komentarza do posta konkursowego w Social Media, w którym prowadzony jest konkurs poprzez wskazanie Laureata lub Laureatów Konkursu. Laureaci Konkursów zostaną dodatkowo powiadomieni o przyznaniu nagród za pomocą wiadomości prywatnej  w terminie określonym w Szczegółach Konkursu.
 2. Laureaci Konkursów są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym, lecz nie wyłącznie: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego, celem rozliczenia Nagrody, w terminie określonym w Szczegółach Konkursu. Jednocześnie każdy Laureat Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Social Media, w którym prowadzony jest konkurs oraz na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
 3. Organizator wyda Nagrody Laureatom Konkursu bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie wskazanym w Szczegółach Konkursu. Warunkiem odebrania Nagrody jest wskazanie przez Laureata Konkursu aktualnych danych o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Laureat Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
 5. Każdy Laureat Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.
 6. W przypadku gdy w terminie wskazanym w Szczegółach Konkursu Laureat Konkursu nie przekaże swoich danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, a Organizator może według własnego uznania wyłonić innego Laureata Konkursu bądź zawrócić Nagrodę Fundatorowi.  
 7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursami należy zgłaszać na adres Organizatora w sposób określony w Szczegółach Konkursu przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia. 
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w ten sam sposób, w który została złożona reklamacja (mail, list polecony), w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin każdego konkursu jest dostępny na www.restaurantclub.pl/regulations 
 2. Szczegóły Konkursów są dostępne w Social Media przez cały okres trwania danego Konkursu.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023