Regulamin Pizza Week by Restaurant Club

Regulamin Pizza Week by Restaurant Club

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy Restaurant Club internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym restaurantweek.pl oraz www.restaurantclub.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Pizza Week by Restaurant Club oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

 1. Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 2. Realizujący Usługę Sprzedaży - Wolt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000745637, NIP: 7010846311, REGON 381088650, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce. Warunki korzystania z usług przez Wolt dostępne są na platformie Wolt, pod tym linkiem Warunki świadczenia usług.
 3. Serwis Wolt – serwis internetowy prowadzony pod adresem wolt.com.
 4. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem restaurantweek.pl oraz www.restaurantclub.pl.
 5. Gość – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy na podstawie i zgodnie z Regulaminem
 6. Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Gościowi część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Gościa oraz jego aktywności w ramach Platformy.
 7. Menu Festiwalowe – zestaw 2 (dwóch) pizz festiwalowych oferowanych przez Restauratora na jego Profilu w cenie 69 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto lub pojedynczo w cenie widniejącej na Platformie. W celu skorzystania z menu Gość zamawia je wraz z dostawą. Koszty dostawy menu ponosi Gość. Koszty dostawy uwidocznione są na Serwisie Wolt.
 8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Gościa o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
 9. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Gości; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations.
 10. Profil – profil Restauratora będący podstroną Platformy, na której znajdują się szczegółowe warunki świadczenia w postaci możliwych do wyboru Menu oraz opis wchodzących w zakres każdego Menu dań, oraz umiejscowienie lokalu Restauratora.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności.
 12. Restaurator – użytkownik Platformy, biorący udział w Wydarzeniu, posiadający lokal gastronomiczny i świadczący Menu.
 13. Ulubione – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości tworzenia listy preferowanych przez Gościa restauracji, wybierając je spośród Profili; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości.
 14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy, w szczególności polegająca na prezentacji Menu.
 15. Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej w ramach Pizza Week by Restaurant Club, trwającej od 24 stycznia do 11 lutego 2024 r. Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji, może natomiast dotyczyć edycji imprezy festiwalowej organizowanej w ramach Pizza Week by Restaurant Club w przyszłości, jeśli z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, dana edycja nie może się odbyć.
 16. Wyszukiwarka – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Restauratorów i treści w ramach Platformy.
 17. Zamówienie - zamówienie prezentowanego przez Usługodawcę Menu odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Wolt, zgodnie z Warunkami Wolt.

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Gościowi niniejszy Regulamin, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość. Dla korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. dla Gości: (I) możliwość zakładania Konta oraz korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności tworzenia listy Ulubione oraz zamieszczania Ocen, (II) Newsletter,
  2. dla Restauratorów: (I) udostępnianie infrastruktury Platformy do tworzenia przez nich Profili, (II) prezentacja Menu w imieniu i na rzecz Restauratora.
 3. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 4. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Gościa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Gościa muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.

II KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Platforma dostarcza Gościom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i Wyszukiwarki, Konta Gościa, Newslettera, Ocen, funkcji Ulubione oraz systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Gościa w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. Gość może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy oraz funkcji Ulubione poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Gościa, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Gościa, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj się”. Gość zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji nowego Konta wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Gościa, zostaje między Gościem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Gość może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W procesie Rejestracji, Gość podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Gość ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Gość zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Gościowi umowę o świadczenie usługi świadczenia Konta, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Gościa warunków Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podejmowania przez Gościa działań na szkodę innego Gościa, Restauratora lub Usługodawcy,
  3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 7. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Gościa w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia umowy.

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny jedynie za prawidłową prezentację menu oraz listy Restauratorów świadczących menu w ramach wydarzenia PizzaWeek by Restaurant Club.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez serwis Wolt.
 3. Złożenie zamówienia oraz usługa sprzeaży podczas Pizza Week by Restaurant Club odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Warunkach świadczenia usług Wolt dostępnych pod tym linkiem Warunki Wolt.
 4. Obsługa posprzedażowa Gości realizowana jest przez zespół Support Realizującego Usługę Sprzedaży. Konsultanci są dostępni pod adresem [email protected] lub poprzez czat w aplikacji Realizującego Usługę Sprzedaży.

IV CENY i PRODUKTY GRATISOWE

 1. Ceny menu podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Zamówienia w ramach wydarzenia Pizza Week by Restaurant Club są realizowane z dostawą. Koszty dostawy ponosi Gość, a ich wysokość uwidoczniona jest w serwisie Wolt należącym do Realizującego Usługę Sprzedaży.
 3. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Wolt należącego do Realizującego Usługę Sprzedaży.
 4. Dostępne w ramach Wydarzenia gratisowe produkty: szaszetka  TABASCO® Sauce 3 ml i puszka Coca-Cola 330 ml (pełną ofertę stanowi wybór pomiędzy Coca-Cola Original Taste lub Coca-Cola Zero Cukru) zostaną dostarczone tylko z tymi Zamówieniami, w których klient  doda je do zamawianych przez siebie festiwalowych pizz. Akcja trwa do wyczerpania zapasów magazynowych w poszczególnych Restauracjach. Nie ma możliwości wymiany produktu gratisowego na równowartość pieniężną. Towar gratisowy nie podlega wymianie ani zwrotom.

V KOD WOLTWEEK

 1. Składający Zamówienie może wykorzystać kod rabatowy WOLTWEEK. Kod WOLTWEEK pozwala na rabat 20 zł na 2 pierwsze zamówienia na Wolt (w sumie 40 zł rabatu). Kod WOLTWEEK ważny jest tylko dla nowych użytkowników Wolt, przy minimalnej wartości zamówienia 39 zł. Promocja obowiązuje na zamówienia z dostawą z restauracji biorących udział w Wydarzeniu, nie łączy się z innymi promocjami i jest ważna do 11.02.2024. Zasady aktywowania kodu opisane są na stronie internetowej Wolt.

VI NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Gości, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Gość może wykonać jedną z następujących czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.restaurantweek.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) wyraża zgodę na subskrypcję podczas zakładania Konta, (c) zamawia Newsletter podczas składania Zamówienia.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Gość może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca wskazuje, iż nie jest stroną umowy sprzedaży posiłku oferowanego przez Restauratora. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody wyrządzone przez Restauratora Gościowi;
  2. za zdatność Menu do spożycia przez Gościa;
  3. oraz inne zobowiązania Restauratora w stosunku do Gościa, wynikające z Umowy.

VIII REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Reklamację dotyczącą realizacji menu przez Restauratora należy zgłosić w sposób określony w warunkach określonych przez Realizującego Usługę Sprzedaży Warunki Wolt.

IX ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Gość będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Gościem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Gościem:
  1. listownie: ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, 00-478 Warszawa
  2. mailowo: [email protected]

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Gość ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Data wejścia Regulaminu w życie: 01.12.2023 r.