REGULAMIN WCZEŚNIEJSZYCH REZERWACJI

Regulamin Wcześniejszych Rezerwacji

I. DEFINICJE:

 1. Nabywca – Gość, dokonujący zakupu Vouchera
 2. Otrzymujący – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem Vouchera, wskazanym przez Nabywcę podczas procesu składania zamówienia na Voucher
 3. Regulamin Restaurant Club - Regulamin Restaurant Club znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations 
 4. Regulamin Fine Dining Week - Regulamin Fine Dining Week znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations 
 5. Regulamin World Class Cocktail Festival – Regulamin World Class Cocktail Festival znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności.
 7. Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.
 8. Voucher – terminowy dokument na okaziciela, wystawiany przez Usługodawcę, umożliwiający uzyskanie przez Otrzymującego Rezerwacji za pośrednictwem Platformy.
 9. Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej organizowanej przez Usługodawcę, trwające w czasie wskazanym na Platformie. Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji, może natomiast dotyczyć edycji imprezy organizowanych w przyszłości, jeśli z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, dana edycja nie może się odbyć.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonywać  zakupu Voucherów mogą wyłącznie zarejestrowani Nabywcy.
 2. Nabywca dokonuje zakupu Voucherów poprzez wybór ilości osób, które mają otrzymać Voucher, a następnie po zapoznaniu się z ceną łączną, którą będzie zobowiązany zapłacić, zatwierdza warunki zakupu oraz przesyła je Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. W procesie składania zamówienia na Vouchery, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Nabywcę w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
 4. Składając zamówienie na Vouchery, Nabywca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Voucherów na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia warunków umowy sprzedaży Voucherów, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w ustawieniach jego Konta lub podany w trakcie procesu zakupowego.
 5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Nabywcy treści zawartej umowy sprzedaży Voucherów następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Nabywcy, podany przez niego podczas zakładania Konta. Nabywcy, który złożył zamówienie na Vouchery i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

III. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher uprawnia Otrzymującego do dokonania płatności za wskazane przez niego Menu, z którego skorzysta w wybranym przez Otrzymującego dniu i godzinie Wydarzenia u danego Restauratora.
 2. W tym celu Otrzymujący realizuje Voucher w procesie składania Zamówienia poprzez wpisanie numeru Vouchera w odpowiednie pole formularza.
 3. Przed realizacją Vouchera, Otrzymujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Restaurant Week i go zaakceptować.
 4. Voucher jest ważny do dnia poprzedzającego ostatni dzień trwania Wydarzenia, na które zakupiony został Voucher.
 5. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca może odstąpić od umowy zakupu vouchera bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Vouchera.
 2. Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1. powyżej, z chwilą wykorzystania Vouchera (dokonania nim płatności zgodnie z par III pkt 1)
 3. Do zachowania terminu wymienionego w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie lecz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Club oraz Politykę Prywatności  stosuje się odpowiednio. 
 7. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Club.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.